astma-u-kotów

Astma u kotów

Astma u kotów

O czym przeczytasz w artykule

Astma u kotów to jedna z chorób dolnych dróg oddechowych tego gatunku zwierząt. Powoduje ona szereg objawów klinicznych, wśród których dominują: kaszel, świszczenia oraz okresowe duszności.

Stan zapalny często wikłany jest zwężeniem dróg oddechowych,
czego następstwem jest znaczne ograniczenie pobieraniu tlenu przez zwierzę.
Alergiczne zapalenie oskrzeli występuje w dwóch postaciach.

 • Postać ostra (której objawy pojawiają się nagle, trwająca nie dłużej niż 3 miesiące) charakteryzuje się rozwojem odwracalnych
  zmian zapalnych i określana jest mianem astmy kotów.
 • Postać przewlekła (trwa długo, w jej przebiegu objawy kliniczne często ustępują samoistnie, by nawrócić w późniejszym czasie) powiązana jest z nieodwracalnymi uszkodzeniami dróg oddechowych. Niekiedy jej następstwem jest rozedma – wyniszczająca choroba, w przebiegu której dochodzi do poszerzenia najmniejszych oskrzelików i upośledzenia funkcji płuc.

ASTMA-SKĄD SIĘ BIERZE?

astma-u-kotów

W większości przypadków zapalenie oskrzeli u kotów ma charakter idiopatyczny (mający nieznane podłoże).

W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić niektóre wyleczalne choroby, które mogą towarzyszyć zapaleniu oskrzeli u kotów, takie jak: alergiczne zapalenie oskrzeli, zakażenia bakteryjne lub mykoplazmatyczne, inwazje pasożytów płucnych oraz dirofilariozę.

Umiesz zadbać o zdrowie swojego kota?

PRZYCZYNY ASTMY U KOTÓW

Ostra postać alergicznego zapalenia oskrzeli może rozwijać się
jako następstwo wzmożonej, nadmiernej odpowiedzi immunologicznej
organizmu na drażniące czynniki środowiskowe, np. pył (zbytnie zapylenie środowiska, w którym przebywają mioty kociąt), pleśń czy dym. W większości przypadków czynnik wyzwalający (alergen) pozostaje niezidentyfikowany. U pewnej grupy kotów choroba może rozwijać się w wyniku zakażenia mykoplazmami.

KLASYFIKACJA CHORÓB OSKRZELI KOTÓW

 1. ASTMA OSKRZELOWA: odwracalna niedrożność dróg oddechowych, wynikająca głównie ze skurczu oskrzeli. Często towarzyszy im przerost mięśni gładkich, zwiększone wydzielanie śluzu oraz zapalenie eozynofilowe.
 2. OSTRE ZAPALENIE OSKRZELI: odwracalne, krótkotrwałe (trwające od jednego do trzech miesięcy) zapalenie dróg oddechowych. Towarzyszy mu zwiększone wytwarzanie śluzu oraz zapalenie neutrofilowe lub makrofagowe.
 3. PRZEWLEKŁE ZAPALENIE OSKRZELI: przewlekłe (trwające od dwóch do trzech miesięcy) zapalenie dróg oddechowych prowadzące do nieodwracalnego ich uszkodzenia: np. zwłóknienia. Często towarzyszy mu zwiększone wytwarzanie śluzu, zapalenie neutrofilowe, eozynofilowe lub mieszane. Istnieje możliwość wyizolowania bakterii lub mykoplazm jako czynników wywołujących zakażenie.
 4. ROZEDMA: dominuje zniszczenie ścian oskrzelików lub ścian pęcherzyków płucnych prowadzące do wytworzenia dużych przestrzeni powietrznych w obwodowych obszarach płuc.

OBJAWY KLINICZNE ASTMY U KOTÓW

Pierwsze objawy pojawiają się najczęściej u kotów młodych lub w średnim wieku. Początkowo zwierzęta nie zdradzają żadnych objawów choroby układowej i wydają się zdrowe.

Charakterystycznymi objawami są: świszczący oddech i kaszel. Ostatni
z wymienionych objawów może niekiedy być mylnie wzięty za odruch wymiotny towarzyszący oczyszczaniu przewodu pokarmowego ze złogów sierści. 

Jeżeli ataki astmy mają charakter łagodny i przejściowy, w okresie pomiędzy kolejnymi epizodami choroby koty funkcjonują prawidłowo.
Niekiedy trudności w oddychaniu mogą być tak nasilone, że stanowią zagrożenie dla życia zwierząt

Koty przyjmują wówczas pozycję siedzącą z łukowato wygiętym grzbietem i wyciągniętą szyją i starają się pobrać powietrze. Obserwuje się przy tym dyszenie i ślinienie. Dziąsła ulegają zasinieniu (sinica) w następstwie niedoboru tlenu. Ciężkie przypadki alergicznego zapalenia
oskrzeli mogą prowadzić do zapaści i wstrząsu.

fundacja-vet-alert

Fundacja Ochrony Zwierząt
Na STRAŻY PRAW ZWIERZĄT
I ICH OPIEKUNÓW

zobacz jak pomagamy zwierzętom

Fundacja Ochrony Zwierząt Vet- Alert Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000559333
Przejdź Na Stronę Fundacji

CZYNNIKI WYWOŁUJĄCE ATAKI ASTMY U KOTÓW

Ataki astmy u kotów występują po kontakcie zwierzęcia z czynnikami alergizującymi lub drażniącymi. Do czynników tych zaliczamy:

 • nowy żwirek, zwłaszcza pylący lub perfumowany
 • dym papierosowy
 • dym z kominka
 • proszki do prania dywanów
 • środki zawierające perfumy np. dezodorant lub lakier do włosów
 • preparaty chemiczne stosowane podczas remontu
astma-u-kotów

ROZPOZNANIE ASTMY U KOTÓW

Wstępne rozpoznanie stawiane jest na podstawie znajomości
przebiegu choroby oraz wyników badania klinicznego pacjenta. Dzięki ostatniemu z wymienionych można stwierdzić ciężką niewydolność oddechową, „beczkowatą klatkę piersiową” (w następstwie utrudnionego wydychania powietrza z płuc) oraz charakterystyczne zmiany osłuchowe.

Wiele z testów diagnostycznych może zostać wykonanych dopiero po ustabilizowaniu stanu pacjenta.
Badanie radiologiczne może, ale nie musi, wykazać zmiany w klatce piersiowej charakterystyczne dla alergicznego zapalenia oskrzeli; niemniej jednak pozwala na wykluczenie innych przyczyn kaszlu. Na zdjęciach rentgenowskich klatki piersiowej kotów z zapaleniem oskrzeli obserwuje się z reguły obraz oskrzelowy płuc. Można również stwierdzić obecność siatkowatego obrazu śródmiąższowego oraz plackowate nacieczenia pęcherzykowe. Czasami płuca sprawiają wrażenie nadmiernie wypełnionych powietrzem. Stwierdza się także cechy niedodmy (zapaści) płata środkowego prawego płuca.

Wyniki badań laboratoryjnych mogą pozostawać w normie lub wskazywać na rozwój reakcji alergicznej, ewentualnie wtórnych zakażeń.

Dzięki badaniu popłuczyn z tchawicy lub oskrzeli, pobranych podczas bronchoskopii, często wykazać można obecność komórek zapalnych oraz podwyższoną liczbę leukocytów. Obecność eozynofili potwierdza rozpoznanie alergicznego zapalenia oskrzeli.

U pacjentów z podejrzeniem tej jednostki wskazane jest wykonanie badań bakteriologicznych materiału pobranego z dróg oddechowych, testów w kierunku pasożytów sercowych oraz innych parazytoz.

LECZENIE

Koty z ciężką niewydolnością oddechową wymagają hospitalizacji
i intensywnej terapii obejmującej: tlenoterapię, iniekcje szybko działających kortykosteroidów, podawanie środków rozszerzających oskrzela oraz dożylne podawanie płynów.

Po ustabilizowaniu stanu pacjenta konieczne są dalsze (długotrwałe)
leczenie i stała kontrola stanu zapalnego oraz zapobieganie nawrotom objawów choroby lub ich minimalizowanie.
Długotrwała terapia polega na ciągłym podawaniu sterydów w formie tabletek lub inhalacji.

 • Początkowo sterydy stosowane są w wysokich dawkach, które
  następnie stopniowo ulegają redukcji do dawek minimalnych
  umożliwiających kontrolowanie choroby, w miarę jak ustępują jej objawy. Nagłe znaczne obniżenie dawki sterydów lub ich zupełne odstawienie grozi nawrotem ciężkich objawów.
 • Podawanie leków w formie iniekcji należy rozważyć u kotów,
  które nie tolerują terapii wziewnej oraz doustnego przyjmowania
  tabletek. Iniekcje często należy powtarzać co 2–8 tygodni.
 • Chociaż podawanie leków w formie iniekcyjnej jest wygodne,
  nie wydaje się, by był to najlepszy sposób terapii z uwagi na duże ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych. Należą do nich zakażenia dróg moczowych, cukrzyca, a także oporne na leczenie alergiczne zapalenie oskrzeli.
 • zobacz jak leczymy podopiecznych Fundacji Vet-Alert

LECZENIE ZAAWANSOWANE

U kotów, u których doszło do rozwoju oporności na stosowane kortykosteroidy lub konieczne staje się podawanie zbyt wysokich dawek kortykosteroidów, można wykorzystać – do kontrolowania choroby – cyklosporynę. Należy precyzyjnie określić idealne stężenie terapeutyczne cyklosporyny we krwi. W tym celu konieczne jest cotygodniowe badanie jej poziomu we krwi leczonego zwierzęcia aż do osiągnięcia pożądanego stężenia. W dalszej terapii należy okresowo monitorować stężenie cyklosporyny we krwi.
Leki rozszerzające oskrzela, jak albuterol, teofilina czy terbutalina,
często podawane są w postaci tabletek lub w formie inhalacji.
U pacjentów z alergicznym zapaleniem oskrzeli można stosować
także preparaty antyhistaminowe, jak np. ciproheptadyna.

By zwiększyć skuteczność terapii, należy także podjąć wysiłki zmierzające
do redukcji czynników drażniących lub alergenów środowiskowych,
mających negatywne działanie na organizm kota. Koty z ciężkimi objawami choroby często wymagają stałego monitoringu i hospitalizacji przez kilka dni. Po ustąpieniu symptomów choroby konieczne jest wyznaczenie wizyt kontrolnych.
Większość zwierząt z alergicznym zapaleniem oskrzeli wymaga okresowego monitoringu oraz przyjmowania leków przez resztę życia. Powtórne przeprowadzenie badań klinicznych i laboratoryjnych jest konieczne w przypadku osobników niereagujących na leczenie lub też z częstymi nawrotami choroby.

ŚRODOWISKO

Przy podejrzeniu astmy u kota należy każdorazowo ocenić środowisko pod kątem występowania alergenów wziewnych.

Powinno się wykonać próby usunięcia poszczególnych substancji mogących stanowić przyczynę alergizacji kota z jego środowiska. Ocenia się również reakcję zwierzęcia na perfumowany żwirek i dym, nawet jeśli nie stwierdza się wyraźnego związku pomiędzy tymi czynnikami, a objawami klinicznymi. Oceny działania perfumowanego żwirku dokonuje się, zastępując go piaskiem z piaskownicy lub zwykłym żwirkiem. Koty przebywające tylko w domu mogą wykazywać poprawę po wykonaniu czynności zmniejszających ilość kurzu i pleśni w otoczeniu. Wśród nich wymienia się czyszczenie dywanów, mebli i zasłon, czyszczenie pieców i częste zmienianie filtrów powietrza oraz stosowanie urządzeń oczyszczających powietrze. Wszelkie pozytywne zmiany powinny się pojawić po 1-2 tygodniach od wprowadzenia modyfikacji środowiskowych.

ROKOWANIE

W przypadku większości zwierząt odpowiedź na podjęte leczenie jest zadowalająca, a dzięki odpowiedniej terapii można kontrolować chorobę. Na ogół konieczne jest długotrwałe leczenie, pomimo którego możliwy jest sporadyczny nawrót symptomów zapalenia. W przypadku niewłaściwego kontrolowania choroby znacznie wzrasta prawdopodobieństwo rozwoju nieodwracalnych zmian w płucach

astma-u-kotów

PRZECZYTAJ JESZCZE:

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!
Scroll to Top