jak-założyć-gabinet-weterynaryjny

Jak założyć gabinet weterynaryjny?

JAK ZAŁOŻYĆ GABINET WETERYNARYJNY?

O czym przeczytasz w artykule

Jak założyć gabinet weterynaryjny? Gabinet weterynaryjny, to miejsce w którym (w dużym uproszczeniu) leczy się zwierzęta. 

Ogólnie placówki świadczące usługi weterynaryjne nazywane są zakładami leczniczymi dla zwierząt (ZLZ). Oprócz gabinetów weterynaryjnych, wyróżniamy wśród nich: 

 • przychodnie weterynaryjne,
 • lecznice weterynaryjne,
 • kliniki weterynaryjne,
 • oraz weterynaryjne laboratoria diagnostyczne.

Działalność tego typu placówek reguluje Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. 2004 Nr 11 poz. 95), wraz z towarzyszącymi jej rozporządzeniami.

REJESTRACJA GABINETU WETERYNARYJNEGO

Gabinet weterynaryjny jako zakład leczniczy dla zwierząt jest placówką ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt utworzoną w celu świadczenia usług z zakresu medycyny weterynaryjnej. Powinien posiadać pomieszczenia oraz aparaturę i sprzęt dostosowane do zakresu świadczonych usług.

 • Prowadzenie zakładu leczniczego dla zwierząt jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r.  Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212).
 • Gabinet weterynaryjny może świadczyć usługi weterynaryjne po uzyskaniu wpisu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt.
 • Ewidencję tę prowadzi okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna, właściwa ze względu na siedzibę gabinetu
 • Ewidencja jest jawna i można ją znaleźć na stronie internetowej każdej Izby

W założeniu rodzaj zarejestrowanego ZLZ powinien odpowiadać standardowi i rodzajom świadczonych usług weterynaryjnych. W praktyce najczęściej rejestrowane są gabinety i przychodnie, gdyż muszą spełniać najmniejsze wymagania i podlegają niższym opłatom. Najmniej rejestruje się lecznic, a najprężniej działające placówki weterynaryjne to z reguły kliniki.

JAK UZYSKAĆ WPIS DO EWIDENCJI ZAKŁADÓW LECZNICZYCH DLA ZWIERZĄT?
 • Wpisu do ewidencji dokonuje się na wniosek założyciela.
 • Do wniosku o wpis do ewidencji załącza się regulamin, który określa organizację i funkcjonowanie gabinetu oraz oświadczenie kierownika gabinetu.
 • Za wpis do ewidencji pobiera się opłatę (300 zł za gabinet i przychodnie lub 600 zł za lecznicę, klinikę i laboratorium diagnostyczne).
 • Każdą zmianę dotyczącą działalności gabinetu (adres, godziny przyjęć, zakres świadczonych usług) należy zgłosić do okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
 • Zgłoszenie zmiany jest płatne – wysokość opłaty jest równa połowie stawki za wpis (150 zł w przypadku gabinetów i przychodni oraz 300 zł w przypadku lecznic, klinik i laboratoriów).

W praktyce, należy:

 • pobrać formularze ze strony okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, na terenie której ma działać gabinet,
 • wypełnić wniosek wraz z oświadczeniem kierownika oraz opracować regulamin gabinetu,
 • dokonać opłaty 300 zł na konto Izby za wpis do ewidencji,
 • do dokumentów należy dołączyć także  wydruk z CEIDG lub kopie KRS (w przypadku osób prawnych) oraz dokument potwierdzający prawo do lokalu (kopie umowy najmu/dzierżawy lokalu lub oświadczenie o prawie własności).

Tutaj przykładowe formularze, obowiązujące w Śląskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej: WNIOSEK, OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA, REGULAMIN.

 • Okręgowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna ma 50 dni na rozpatrzenie złożonego wniosku.
 • Jeżeli po 60 dniach Izba nie dokona rejestracji gabinetu można rozpocząć działalność, zgłaszając ten fakt pisemnie do Izby
 • Przedstawiciele Izby mogą przyjechać na wizytacje gabinetu, aby sprawdzić spełnienie przez gabinet warunków określonych w rozporządzeniu.
jak-założyć-gabinet-weterynaryjny

KTO MOŻE OTWORZYĆ GABINET WETERYNARYJNY?

 • Właścicielem gabinetu weterynaryjnego może być dowolna osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. 
 • Kierownikiem gabinetu weterynaryjnego, może być wyłącznie lekarz weterynarii (przeczytaj-gdzie studiować weterynarię) posiadający prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Aby kierować gabinetem weterynaryjnym lekarz weterynarii nie musi posiadać określonego stażu pracy.
 • Lekarz weterynarii może kierować tylko jednym zakładem leczniczym dla zwierząt.
 • Lekarz weterynarii pełniący funkcję kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt, musi być członkiem Izby, na terenie której zlokalizowany jest gabinet.

Kierownik gabinetu ponosi odpowiedzialność za działalność gabinetu, w tym za:

 • procedury lecznicze,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej leczenia i rozchodu leków,
 • dbałości o ochronę środowiska oraz ewidencjonowanie i magazynowanie odpadów na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Nasza historia zakładania gabinetu weterynaryjnego – dostępna będzie TUTAJ.

OZNAKOWANIE GABINETU WETERYNARYJNEGO

logo Krajowej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej

Zasady właściwego oznaczenia gabinetu weterynaryjnego reguluje Uchwała 80/2004/III Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie oznaczania zakładów leczniczych dla zwierząt.

 • Gabinet weterynaryjny oznakowuje się poprzez umieszczenie na budynku, w którym mieści się gabinet dwóch tablic: informacyjnej oraz zawierającej logo Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej (na zdjęciu powyżej).
 • Obie tablice wykonuje się w kolorystyce zielono-białej (białe tło i zielone napisy).

Tablica informacyjna powinna zawierać:

 • rodzaj zakładu leczniczego dla zwierząt (w tym wypadku: gabinet) i ewentualnie nazwę własną
 • adres
 • numer telefonu
 • godziny przyjęć
 • mogą być umieszczone imiona i nazwiska właściciela lub właścicieli, a także ich stopnie i tytuły naukowe oraz posiadane specjalizacje.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE GABINETU WETERYNARYJNEGO

Wymaganie jakie musi spełniać gabinet weterynaryjny reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla gabinetów weterynaryjnych, które określa wymagania dla pomieszczeń, urządzeń, aparatury i sprzętu gabinetu weterynaryjnego.

LOKALIZACJA GABINETU
 • Gabinet weterynaryjny powinien mieścić się w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowić wyodrębnioną  część  budynku lub lokalu przeznaczonego na inne cele, jeżeli pomieszczenia gabinetu weterynaryjnego są wyraźnie oddzielone od innych pomieszczeń tego budynku lub lokalu.
 • Pokój przyjęć z poczekalnią powinien mieścić się: na poziomie terenu lub w suterenie, w rozumieniu przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jeżeli zapewnione jest oświetlenie naturalne dostosowane do rodzaju świadczonych usług.
 • Pozostałe pomieszczenia gabinetu weterynaryjnego mogą mieścić się na różnych kondygnacjach.
WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ GABINETU WETERYNARYJNEGO

Gabinet weterynaryjny powinien mieć:

 • odrębne wejście prowadzące bezpośrednio do pomieszczeń gabinetu;
 • podłogi wykonane z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych;
 • miejsce do przechowywania dokumentacji weterynaryjnej, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • pokój przyjęć z poczekalnią musi posiadać miejsca siedzące;
 • instalacje: wodną, elektryczną, grzewczą, kanalizacyjną;
 • urządzenia zapewniające wymianę powietrza.

pokoju przyjęć:

 • ściany powinny być wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych.
 • w pokoju przyjęć lub zapleczu sanitarnym powinny znajdować się umywalka z doprowadzoną bieżącą wodą ciepłą i zimną, środki do mycia i odkażania rak, roczniki jednorazowego użytku oraz pojemnik na zużyte ręczniki.
 • parapety w pokoju przyjęć gabinetu weterynaryjnego powinny być wykończone materiałem trwałym, gładkim, odpornym na działanie wody i środków dezynfekcyjnych i być łatwe do czyszczenia.
 • grzejniki w pokoju przyjęć gabinetu weterynaryjnego powinny być gładkie i łatwe do czyszczenia.

Powierzchnia:

 • pokoju przyjęć z poczekalnią powinna wynosić co najmniej 8 m2.

Wysokość:

 • pokoju przyjęć z poczekalnią powinna wynosić co najmniej 2,2 m.

Powierzchnia:

 • zaplecza sanitarnego i zaplecza socjalnego powinna wynosić co najmniej 3 m2.
jak-założyć-gabinet-weterynaryjny
WYPOSAŻENIE GABINETU WETERYNARYJNEGO

Gabinet weterynaryjny powinien być wyposażony w: 

 • sprzęt i urządzenia do przechowywania produktów leczniczych, artykułów sanitarnych, sprzętu jednorazowego użytku i innych produktów medycznych, zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta lub wynikającymi z ich właściwości;
 • pojemniki na odpady, w tym na odpady weterynaryjne.

 Pokój przyjęć wyposaża się w:

 • stół zabiegowy, dostosowany wielkością do zakresu i rodzaju świadczonych usług weterynaryjnych, wykonany z materiału trwałego, łatwo zmywalnego i odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych;
 • lampę bakteriobójczą;
 • stetoskop.

W przypadku gdy:

 • usługi weterynaryjne są wykonywane przy użyciu narzędzi i sprzętu weterynaryjnego wielokrotnego użytku, pokój przyjęć wyposaża się w autoklaw lub sterylizator na suche powietrze;
 • wykonuje się zabiegi w znieczuleniu ogólnym, pokój przyjęć wyposaża się w: sprzęt do dożylnego podawania leków oraz źródło świata bezcieniowego.

Gabinet weterynaryjny wyposaża się ponadto w:

 • przenośny sprzęt weterynaryjny,
 • pojemniki zapewniające sterylność transportowanego sprzętu,
 • sprzęt i urządzenia do przechowywania, podczas transportu, produktów leczniczych, artykułów sanitarnych, sprzętu jednorazowego użytku i innych produktów medycznych, zgodnie z wymogami określonymi przez ich producenta lub wynikającymi z ich indywidualnych właściwości — w przypadku gdy usługi weterynaryjne są świadczone poza gabinetem.

Aktualne informacje dotyczące działalności zakładów leczniczych dla zwierząt znajdują się na stronie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Content is protected !!
Przewiń do góry