jak uzyskać prawo wykonywania zawodu

Jak uzyskać prawo wykonywania zawodu?

JAK UZYSKAĆ PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA WETERYNARII?

O czym przeczytasz w artykule:

WYKONYWANIE ZAWODU LEKARZA WETERYNARII W POLSCE

Jak uzyskać prawo wykonywania zawodu? Wykonywanie zawodu lekarza weterynarii jest regulowane przez Ustawę z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. 1991 Nr 8 poz. 27 ze zm.).

Procedurę potwierdzającą możliwość wykonywania zawodu przeprowadza się w okręgowej izbie lekarsko-weterynaryjnej, właściwej dla miejsca zamieszkania lub miejsca pracy lekarza. Wyboru, zgodnie z własnymi preferencjami dokonuje lekarz weterynarii, przy czym jeżeli będzie on pełnił funkcję kierownika ZLZ izba musi być właściwa do miejsca pracy.

JAK UZYSKAĆ PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU

 • Aby lekarz mógł uzyskać prawo wykonywania zawodu, powinien złożyć w wybranej Izbie wniosek o członkowsko wraz z kompletem wymaganych dokumentów oraz uiścić opłatę tzw. wpisowe.
 • Izba wydaje prawo wykonywania zawodu „bez zbędnej zwłoki”, termin ten nie powinien przekroczyć okresu 3 miesięcy.
 • Po potwierdzeniu  Prawa Wykonywania Zawodu przez Izbę, lekarz otrzymuje numer prawa wykonywania zawodu (PWZ).
 • Numer PWZ lekarz weterynarii umieszcza na pieczątce oraz może zacząć samodzielnie praktykować. Sprawdź jak uruchomić gabinet weterynaryjny- KLIKNIJ.
 • Przynależność do Izby jest obligatoryjna dla każdego wykonującego zawód lekarza weterynarii.
 • Każdy lekarz jest zobowiązany do uiszczania comiesięcznej składki na rzecz Izby, do której przynależy.
 • Wysokość tej składki ustala w drodze Uchwały, każda Izba indywidualnie.
jak-uzyskać-prawo-wykonywania-zawodu

PROCEDURA UZYSKANIA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU:

Zgodnie z art. 2 ust 1 oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych zawód lekarza weterynarii może wykonywać osoba, która uzyskała prawo wykonywania tego zawodu oraz wpisała się na listę lekarzy weterynarii.

Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii przyznaje Okręgowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna właściwa ze względu na miejsce przystąpienia po raz pierwszy do wykonywania zawodu, po ustaleniu, że osoba występująca z wnioskiem odpowiada następującym warunkom:

 • jest obywatelem Polski lub Unii Europejskiej,
 • posiada dyplom lekarza weterynarii wydany przez polską uczelnię lub uczelnię zagraniczną uznany za równorzędny na podstawie odrębnych przepisów,
 • ma stan zdrowia pozwalający na wykonanie zawodu lekarza weterynarii,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • wykazuje nienaganną postawę etyczną,
 • korzysta w pełni z praw publicznych.
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA PWZ

Aby uzyskać prawo wykonywania zawodu należy dostarczyć do biura wybranej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej:

 • odpis dyplomu,
 • podanie do Rady wybranej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z prośbą o nadanie prawa wykonywania zawodu oraz przyjęcie do okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,
 • ankietę osobową,
 • wyciąg z dowodu osobistego,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności do wykonywania zawodu lekarza weterynarii – (bez skierowania, wymóg ustawowy),
 • dwie aktualne fotografie o wymiarach 45×35 mm (rozmiar jak do dowodu osobistego),
 • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych,
 • dowód opłaty z tytułu pierwszej składki lub tzw. wpisowe. W tytule przelewu należy wpisać „pierwsza składka” oraz imię i nazwisko.

Wzory dokumentów i formularze można pobrać ze stron internetowych Okręgowych Izb Lekarsko-Weterynaryjnych.

OPŁATY

Każda Okręgowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna określa w drodze uchwały wysokość obowiązujących na jej terenie opłat. 

 • Z reguły ustanawia się tzw. wpisowe, składkę miesięczną, oraz opłatę za przeniesienie się lekarza z terenu innej Izby. W niektórych izbach comiesięczna składka zawiera składkę ubezpieczenia (OC) wykonywanej działalności.

Zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych Okręgowa Rada stwierdza utratę prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz skreśla z rejestru członków izby lekarza weterynarii, który nie opłaca składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

prawo-wykonywania-zawodu-lekarza-weterynarii

OKRĘGOWE IZBY
LEKARSKO-WETERYNARYJNE

DOLNOŚLĄSKIE:

OPŁATY 2021:

 • wpisowe: 90,00 zł,
 • składka: 50,00 zł (ubezpieczenie: +),
 • przeniesienie z innej izby: b.d.
 • lekarza weterynarii, który ubiega się o nadanie prawa wykonywania zawodu po jego utracie z powodu nie opłacania składek członkowskich obowiązuje I składka równa wysokości minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę w poprzednim roku rozliczeniowym, ogłoszonego w Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
KUJAWSKO-POMORSKIE:

OPŁATY 2021 :

 • wpisowe: 0 zł,
 • składka: 50,00 zł (ubezpieczenie: b.d.)
LUBELSKIE:

OPŁATY 2021:

 • wpisowe: b.d.,
 • składka: 40,00 zł (ubezpieczenie: +),
 • przeniesienie z innej izby: b.d.
LUBUSKIE:

OPŁATY 2021:

 • wpisowe: 330,00 zł,
 • składka: 55,00 zł (ubezpieczenie: +),
 • przeniesienie z innej izby: 0 zł,
ŁÓDZKIE:

OPŁATY 2021:

 • wpisowe: 150,00 zł,
 • składka: 45,00 zł (ubezpieczenie: +),
 • przeniesienie z innej izby: 150,00 zł
MAŁOPOLSKIE:

OPŁATY 2021:

 • wpisowe: 160,00 zł, 
 • składka: 40,00 zł (ubezpieczenie: -),
 •  przeniesienie z innej izby: 0 zł
MAZOWIECKIE:

OPŁATY 2021:

 • wpisowe: 200,00 zł,
 • składka: 40,00 zł (ubezpieczenie: +),
 • przeniesienie z innej izby: b.d.
OPOLSKIE:

OPŁATY 2021 :

 • wpisowe: 100,00 zł,
 • składka: b.d. (ubezpieczenie: +),
 • przeniesienie z innej izby: 50,00 zł
PODKARPACKIE:

OPŁATY 2021:

 • wpisowe: 100,00 zł,
 • składka: 40,00 zł (ubezpieczenie: b.d.)
 • przeniesienie z innej izby: b.d.
PODLASKIE:

OPŁATY 2021:

 • wpisowe: 150,00 zł,
 • składka: 45,00 zł (ubezpieczenie: b.d.)
POMORSKIE:

OPŁATY 2021:

 • wpisowe: 0 zł,
 • składka: 43,00 zł (ubezpieczenie: b.d.)
ŚLĄSKIE:

OPŁATY 2021:

 • wpisowe: 150,00 zł,
 • składka: 45,00 zł (ubezpieczenie: +),
 • przeniesienie z innej izby: 75,00 zł
ŚWIĘTOKRZYSKIE:

OPŁATY 2021 :

 • wpisowe: 200,00 zł,
 • składka: 40,00 zł (ubezpieczenie: -),
 • przeniesienie z innej izby: 0 zł
WARMIŃSKO-MAZURSKIE:

OPŁATY 2021:

 • wpisowe: 112,50 zł,
 • składka: 45,00 zł (22,50 dla lekarzy ze statusem osób bezrobotnych),
 • ubezpieczenie OC+NNW: 50,00 zł/rok,
 • przeniesienie z innej izby: b.d.
WIELKOPOLSKIE:

OPŁATY 2021: 

 • wpisowe: 500,00 zł,
 • składka: 45,00 zł (ubezpieczenie: b.d.),
 • przeniesienie z innej izby: 500,00 zł
ZACHODNIOPOMORSKIE:

 OPŁATY 2021 

 • wpisowe: 400,00 zł,
 • składka: 55,00 zł (ubezpieczenie: +),
 • przeniesienie z innej izby: 0 zł

WAŻNE : WYKONYWANIE ZAWODU LEKARZA WETERYNARII

 • W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarz weterynarii składa okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej, na terenie której zamierza wykonywać zawód.
 • Lekarz weterynarii, posiadający prawo wykonywania zawodu, przed podjęciem wykonywania zawodu na terenie okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej obowiązany jest uzyskać wpis do rejestru członków tej izby.
 • W razie wykonywania zawodu na obszarze działania dwóch lub więcej okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych, lekarz weterynarii podlega wpisowi do rejestru członków wybranej przez siebie izby.
 • Lekarz weterynarii obowiązany jest wykonywać zawód ze szczególną starannością, w oparciu o zasady etyki i deontologii weterynaryjnej.
 • Lekarz weterynarii wykonując zawód lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej używa tytułu „lekarz weterynarii” w języku polskim.
 • Nie opłacanie składek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy – skutkuje działaniami zmierzającymi do pozbawienia prawa wykonywania zawodu.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Content is protected !!
Przewiń do góry