przedmioty-na-weterynarii

Jakie są przedmioty na weterynarii?

JAKIE SĄ PRZEDMIOTY NA WETERYNARII?

Spis treści

Jakie są przedmioty na weterynarii? Stacjonarne, jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria trwają 11 semestrów. Absolwenci studiów weterynaryjnych otrzymują dyplom lekarza weterynarii oraz prawo wykonywania zawodu, co pozwala na prowadzenie prywatnej praktyki weterynaryjnej, pracę w lecznicach i klinikach weterynaryjnych oraz daje możliwość zatrudnienia w Inspekcji Weterynaryjnej. Czego uczą się studenci podczas studiów na weterynarii, zanim otrzymają dyplom? 

Gdzie studiować weterynarię? – przeczytaj tutaj.

HISTORIA FILOZOFII

ob. 4p.

Materializm żywiołowy. Intelektualizm etyczny Sokratesa. Idealizm platoński i jego filiacje. Arystotelizm i jego recepcja w wiekach następnych. Starożytny atomizm. Koncepcje etyczne antyku. Średniowieczny mistycyzm i scholastyka. Augustianizm. Tomizm. Renesansowy humanizm i filozofia przyrody. Stulecia utopii społecznych. Panteizm, racjonalizm, empiryzm, pozytywizm. Filozofia krytyczna Kanta. Idealizm absolutny Hegla.

JĘZYK ŁACIŃSKI

ob. 4p.

BIOLOGIA Z PODSTAWAMI EKOLOGII

ob. 6p.

Istota zjawiska życia; cechy genetyczne, morfologiczne i fizjologiczne organizmu. Interakcje zachodzące pomiędzy organizmem zwierzęcym a jego środowiskiem (w tym sozologia). Wpływ biocenoz naturalnych i antropogenicznych na zwierzęta wolno żyjące, udomowione (w tym szczególnie hodowlane) i synantropijne. Biologiczne konsekwencje styczności zwierząt udomowionych z wolno żyjącymi. Charakterystyka wybranych grup systematycznych zwierząt związanych z późniejszą pracą zawodową lekarzy weterynarii.

PODSTAWY CHEMII NIEORGANICZNEJ I ORGANICZNEJ

ob. 6p.

Chemia nieorganiczna – struktura budowy atomu, natura wiązań chemicznych, zależność między strukturą wiązań a reaktywnością związków. Chemia organiczna – struktura związków organicznych a ich reaktywność.

BIOFIZYKA

ob. 3p.

Zasady termodynamiki. Podstawy: równowagi termodynamicznej i termodynamiki układów otwartych. Podstawy bioelektryczności. Właściwości żywych komórek jako układów fizycznych. Biofizyka procesu widzenia i procesu słyszenia. Ruch masy i energii w organizmie. Wpływ czynników fizycznych na organizm żywy.

PODSTAWY INFORMATYKI

ob. 3p.

Podstawowe wiadomości z zakresu informatyki. Budowa komputera i urządzeń peryferyjnych. Rodzaje i możliwości zastosowania komputerów. Praktyczne opanowanie podstaw posługiwania się komputerem. Nakładki do obsługi programów systemowych, środowisko Windows. Niektóre programy użytkowe takie jak: edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne z analizą statystyczną, grafika komputerowa. Wprowadzenie do zastosowań techniki komputerowej w zarządzaniu systemami obsługującymi zwierzęta.

ANATOMIA ZWIERZĄT

ob. 15p.

Poznanie budowy makroskopowej z elementami budowy mikroskopowej poszczególnych narządów, części ciała, zespołów tkanek, hodowlanych zwierząt domowych w aspekcie czynnościowym. Nabycie elementarnych umiejętności manualnych, polegających na preparowaniu mięśni, nerwów, naczyń krwionośnych itd., rozpoznawanie między innymi kośćmi, narządów, bądź ich części w celu przygotowania studentów do nauki przedmiotów zawodowych.

HISTOLOGIA I EMBRIOLOGIA

ob. 8p.

Cytologia z podstawami cytofizjologii. Zasadnicze etapy rozwoju osobniczego. Rozwój gamet. Budowa histologiczna łożysk. Budowa mikroskopowa i ultrastruktura tkanek – nabłonkowej, łącznej, mięśniowej i nerwowej. Molekularna budowa istoty podstawowej i jej rola w metabolizmie. Mechanizm molekularny skurczu mięśni. Budowa mikroskopowa i ultrastruktura narządów wchodzących w skład poszczególnych układów organizmu zwierzęcego.

FIZJOLOGIA ZWIERZĄT

ob. 10 p.

Funkcjonowanie różnych układów i narządów  w organizmie. Współzależności czynnościowe procesów fizjologicznych. Centralne i lokalne poziomy regulacji procesów życiowych. Nerwowa, humoralna i hormonalna regulacja procesów fizjologicznych. Mechanizmy utrzymania homeostazy. Realizacja różnorodnych sygnałów na poziomie komórki. Specyfika procesów fizjologicznych poszczególnych zwierząt domowych.

BIOCHEMIA ZWIERZĄT

ob. 10p.

Molekularne podstawy biosyntezy kwasów nukleinowych i białek. Kotranslacyjne i potranslacyjne przemiany białek. Izoenzymy i znaczenie w diagnostyce klinicznej. Uszkodzenia DNA i mechanizmy napraw. Podstawy inżynierii genetycznej i praktyczne wykorzystanie. Wykorzystanie technik rekombinowanego DNA w medycynie weterynaryjnej. Bioenergetyka organizmu zwierzęcego. Utlenianie pozamitochondrialne. Główne szlaki metaboliczne i ich wzajemne powiązania. Regulacja procesów komórkowych. Hormonalna regulacja ekspresji genów. Wybrane zagadnienia biochemii produkcyjności zwierząt.

ANATOMIA TOPOGRAFICZNA ZWIERZĄT DOMOWYCH

ob. 3p.

Zawarte w anatomii topograficznej wiadomości mają przygotować studentów do dalszej nauki, bowiem treści te funkcjonują w przedmiotach klinicznych i w praktyce weterynaryjnej. Przyswojona wiedza umożliwi wypowiadanie poglądów o stanach prawidłowych lub patologicznych narządów na podstawie położenia ich względem siebie, dopuszczalnego zakresu przemieszczeń fizjologicznych, zmiany kształtu i położenia w zależności od stanu odżywienia czy wieku zwierzęcia.

HODOWLA ZWIERZĄT I PODSTAWY GENETYKI

ob. 8p.

Struktura i funkcje genu, mechanizmy ekspresji. Mendlowskie prawa segregacji genów. Markery genetyczne – identyfikacja i wykorzystanie. Struktura genetyczna populacji naturalnych i hodowlanych. Monogeniczne i poligeniczne czynniki zmienności fenotypowej. Typy użytkowe i rasy zwierząt. Zmienność indywidualna – ocena wartości użytkowej i hodowlanej. Selekcja i dobór hodowlany – wykorzystanie efektów dziedziczenia pośredniego i heterozji

ŻYWIENIE ZWIERZĄT I PASZOZNAWSTWO

ob. 6p.

Wartość energetyczna i biologiczna pasz dla różnych gatunków zwierząt. Metody konserwowania i uszlachetniania surowców paszowych. Czynniki ograniczające zastosowanie pasz w żywieniu zwierząt: związki antyżywieniowe, mykotoksyny, porażenie szkodnikami zwierzęcymi. Normowanie i wykorzystanie składników dawek pokarmowych u zwierząt w zależności od gatunku i produkcyjności. Błędy w zestawach i bilansowaniu dawek pokarmowych – przyczyną zakłóceń trawiennych i przemiany pośredniej oraz zdrowotności u zwierząt.

PATOFIZJOLOGIA

ob. 7p.

Przedmiot obejmuje zapoznanie się z podstawowymi prawami rządzącymi powstawaniem, przebiegiem i zejściem procesów chorobowych. Zagadnienia te przedstawiane są w dziale patofizjologii ogólnej (etiologia, patogeneza, zapalenie, gorączka, nowotworzenie, cytopatologia, immunopatologia, zaburzenia przemiany materii) oraz w dziale patofizjologii szczegółowej (zaburzenia czynności układu nerwowego, hormonalnego, krwi i narządów krwiotwórczych, układu krążenia, oddechowego, pokarmowego i nerek).

MIKROBIOLOGIA WETERYNARYJNA

ob. 10p.

Morfologia, fizjologia (namnażanie, zmienność), rezystencja zarazków i ich chorobotwórczość, choroby zakaźne i zaraźliwe, postępowanie przeciwbakteryjne i bezbakteryjne, walka z chorobami zakaźnymi. Odporność przeciwzakaźna, podstawy immunoprofilaktyki, seroterapia i seroprofilaktyka. Mikrobiologia szczegółowa – poznanie podstawowych grup taksonomicznych bakterii (części 5-10 i 14-19), 4 klas grzybów oraz 7 rodzin wirusów DNA i 11 RNA.

FARMAKOLOGIA WETERYNARYJNA

ob. 8 p.

Farmakodynamika, farmakokinetyka, wskazania i przeciwskazania stosowania leków, synergizmy i antagonizmy, kumulacja i nadwrażliwość na leki antyseptyczne, odkażające, chemioterapeutyczne, leki układu autonomicznego, ośrodkowego, leki układu krążenia i układu krwiotwórczego, immunologicznego, leki nerwów ruchowych i czuciowych, leki układów : oddechowego, pokarmowego, krążenia krwi, rozrodczego. Leki moczopędne i anaboliczne oraz hormonalne.

HIGIENA PASZ

ob. 3p.

Wpływ środowiska na skażenie pasz. Rośliny trujące, rodzaje roślin, rozpoznawanie zatruć, leczenie, postępowanie prewencyjne. Badanie mikrobiologiczne pasz: charakterystyka grzybów toksynotwórczych, metody oznaczania bakterii i grzybów w paszach. Substancje antyżywieniowe. Szkodniki magazynowo-zbożowe, charakterystyka, drogi zanieczyszczeń, metody wykrywania, zwalczania i wpływu na jakość pasz. Dodatki do paszy: rodzaje, skład, przeznaczenie i wpływ na zwierzęta. Przepisy paszowe. Zarządzanie systemami obsługującymi zwierzęta.

ANATOMIA PATOLOGICZNA ZWIERZĄT

ob. 14p.

Procesy patomorfologiczne w komórkach, tkankach, narządach i układach u zwierząt. Reakcje morfologiczne i zaburzenia aktywności enzymatycznej u zwierząt pod wpływem czynników biologicznych, chemicznych i fizycznych. Charakterystyka i wykorzystanie zmian patomorfologicznych do diagnostyki chorób zakaźnych i niezakaźnych zwierząt.

CHOROBY ZWIERZĄT FUTERKOWYCH I ŁOWNYCH

ob. 3p.

Nadzór sanitarno-weterynaryjny nad fermami lisów, norek i królików, szynszyli. Profilaktyka swoista i nieswoista na w/w fermach. Diagnostyka sekcyjna chorób zakaźnych zwierząt futerkowych i łownych.

TOKSYKOLOGIA WETERYNARYJNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ob. 6p.

Zatrucia zwierząt i środowiska substancjami toksycznymi. Okoliczności zatruć, mechanizm działania, przemiany, wchłanianie, interakcje, wydalanie, objawy kliniczne, zmiany anatomopatologiczne po zatruciu, rokowanie, leczenie i zapobieganie zatruciu. Zatrucia roślinne i paszowe. Toksykologiczna diagnostyka laboratoryjna. Podstawowe elementy ochrony środowiska w Polsce i na świecie (stan środowiska, skutki skażeń, sposoby ochrony, przepisy prawne).

OCHRONA RADIOLOGICZNA

ob. 1p.

Skażenia promieniotwórcze zwierząt, ludzi i środowiska naturalnego. Biologiczne skutki promieniowania. Działanie służb weterynaryjnych w terenie skażonym substancjami promieniotwórczymi. Wartość biologiczna napromieniowanych produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego oraz wody. Ochrona przed skażeniami. Zastosowanie promieniowania jonizującego i radioizotopów w radioterapii, diagnostyce i ochronie środowiska.

CHOROBY OWADÓW UŻYTKOWYCH

ob. 2p.

Pszczelarstwo w Polsce i na świecie. Rola pszczół w gospodarce człowieka. Morfologia i anatomia pszczoły robotnicy, trutnia i matki. Biologia rodziny pszczelej. Budowle pasieczne i rodzaje gospodarki pasiecznej. Choroby czerwiu i pszczół. Zatrucia chemiczne i pokarmowe. Szkodniki produktów pszczelich. Zwalczanie chorób zaraźliwych. Odpowiedzialność karna i cywilna za szkody powodowane użądleniami pszczół.

CHOROBY RYB

ob. 2p.

Podstawowe wiadomości z biologii ryb hodowlanych i hodowli. Badanie ichtiopatologiczne ryb. Profilaktyczne zabiegi w hodowli. Zabiegi weterynaryjne w praktyce ichtiopatologa. Choroby środowiskowe, zakaźne i pasożytnicze. Badanie wody pod kątem wymagań fizjologicznych niektórych gatunków ryb.

IMMUNOLOGIA KLINICZNA

ob. 2p.

Mechanizmy odporności nieswoistej (dopełniacz, fagocytoza, niedobory), swoistej (dojrzewanie układu, tolerancja immunologiczna, odporność humoralna, komórkowa. Immunologia samicy, noworodka, odporność przekazywana przez matkę. Choroby o podłożu immunologicznym – alergie, autoagresja, konflikty serologiczne, niedobory immunologiczne. Wakcynologia – produkcja szczepionek i surowic, nadzór nad obrotem, szczepienia – rodzaje, przepisy bhp, efektywność szczepień, inne metody zwalczania chorób zakaźnych, immunomodulacja.

CHIRURGIA Z ANESTEZJOLOGIĄ

ob. 11p.

Teoretyczne i praktyczne nabywanie umiejętności uspokajania, obezwładniania i znieczulania miejscowego i ogólnego zwierząt oraz opanowanie technik i środków do osiągania tych stanów. Czystość chirurgiczna oraz nowoczesne środki w niej stosowane. Poznanie i umiejętność stosowania narzędzi chirurgicznych. Opanowanie technik operacyjnych głównych schorzeń chirurgicznych występujących u poszczególnych gatunków zwierząt. Rozpoznawanie, środki terapeutyczne i metody operacyjne głównych schorzeń oka.

HIGIENA ZWIERZĄT RZEŹNYCH I MIĘSA

ob. 9p.

Lokalizacja, budowa i funkcjonowanie rzeźni. Badanie przedubojowe i poubojowe zwierząt rzeźnych, drobiu oraz dziczyzny. Poubojowa ocena sanitarno-weterynaryjna oraz znakowanie mięsa. Drobnoustroje chorobotwórcze i wskaźnikowe w mięsie. Pozostałości antybiotyków, hormonów, metali ciężkich, pestycydów itp. w mięsie. Weterynaryjne badanie ryb, skorupiaków i mięczaków

DIETETYKA

ob. 2p.

Błędy dietetyczne związane z niewłaściwym składem, nieodpowiednim przygotowaniem i zastosowaniem paszy. Rodzaje diet dla różnych gatunków zwierząt, żywienie w schorzeniach przewodu pokarmowego, nerek, przemiany materii, układu krążenia. Żywienie w czasie ciąży. Sztuczne odżywianie zwierząt.

CHOROBY WEWNĘTRZNE

ob. 15p.

Rozpoznawanie, leczenie i zapobieganie chorobom wewnętrznym zwierząt. Choroby: skóry, układu oddechowego, serca, układu pokarmowego, wątroby, nerek, dróg moczowych, układu nerwowego, krwi, przemiany materii. Oznaczanie profili metabolicznych.

PREWENCJA WETERYNARYJNA

ob. 10p.

Ogólne zagadnienia z zoohigieny. Czynniki mikroklimatyczne budynków inwentarskich. Elementy budownictwa inwentarskiego. Rodzaje ferm i budynków inwentarskich. Systemy utrzymania zwierząt. Profilaktyka swoista i nieswoista w różnych etapach cyklu produkcyjnego. Postępowanie profilaktyczne w różnych grupach wiekowych zwierząt. Komputerowe sterowanie fermami i analiza uzyskanych wyników. Komputery w administrowaniu produkcją zwierzęcą, urządzeniami specjalistycznymi, lecznicą hurtownią, apteką.

ORTOPEDIA

ob. 3p.

Funkcje układu ruchu, poprawne i zaburzenia. Wpływ uwarunkowań środowiskowych na powstawanie schorzeń kończyn u zwierząt. Metody i techniki badania i rozpoznawania schorzeń kończyn u poszczególnych gatunków zwierząt. Nieoperacyjne metody leczenia schorzeń kończyn i stosowane środki. Metody postępowania operacyjnego schorzeń poszczególnych układów ruchu u różnych gatunków zwierząt.

RADIOLOGIA WETERYNARYJNA

ob. 3p.

Pracownia radiologiczna i jej wyposażenie. Budowa aparatu rentgenowskiego, właściwości promieni X i ich zastosowanie w rentgenoskopii. Wpływ promieniowania na organizm żywy i ochrona radiologiczna. Obrazy prawidłowe i patologiczne zmiany w tkankach na zdjęciach rentgenowskich. Rentgenodiagnostyka szczegółowa tkanek twardych i miękkich z podziałem na gatunki zwierząt. Układy i topografia ciała.

HIGIENA MLEKA

ob. 3p.

Organizacja i sprawowanie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad pozyskiwaniem, transportem i przetwórstwem mleka. Wartość odżywcza i fizyczne właściwości mleka. Postępowanie z mlekiem po doju. Wady smakowo-zapachowe. Zmiany w mleku mastitowym. Obróbka mleka i produktów mlecznych. Mleko spożywcze i produkty pokrewne. Produkty z mleka fermentowanego i ukwaszonego. Sery. Masło i produkty masłopodobne. Zagęszczone i suche produkty mleczne. Mycie i dezynfekcja urządzeń mleczarskich.

ANDROLOGIA I UNASIENIANIE ZWIERZĄT

ob. 3p.

Mechanizmy i uwarunkowania anatomiczne i fizjologiczne warunkujące produkcję nasienia i ejakulację, dojrzewanie komórki jajowej i owulacji oraz możliwości określenia optymalnego czasu wykonania zabiegu unasieniania. Unikanie błędów podczas pozyskiwania, konserwowania i przechowywania nasienia oraz podczas realizacji sztucznego unasieniania z uwzględnieniem konsekwencji będących efektem błędów, których nie można było uniknąć. Inne możliwości biotechniczne stosowane w rozrodzie zwierząt, a zwłaszcza przenoszenie zarodków i możliwości farmakologicznego wspomagania skuteczności zabiegów biotechnicznych.

ROZRÓD ZWIERZĄT

ob. 15p.

Anatomiczne elementy układu płciowego żeńskiego i męskiego oraz aspekty fizjologiczne mające istotne znaczenie w ocenie stanu zdrowia zwierząt oraz realizacji zabiegów i postępowania profilaktycznego, metafilaktycznego i terapeutycznego. Wpływ błędów i obarczeń środowiskowych na przebieg zapłodnienia, ciąży, porodu i okresu poporodowego. Zaburzenia okresu okołoporodowego, etiologia i patogeneza, metody postępowania lekarsko-weterynaryjnego ze szczególnym uwzględnieniem możliwości biotechnicznych. Immunomodulacyjne możliwości wspomagania procesów terapeutycznych przy zwalczaniu niepłodności i chorób wymienia.

EPIZOOTIOLOGIA

ob. 12p.

Epizootiologia jako nauka – historia, zadania, typy badań, metody pracy, znaczenie gospodarcze i sanitarne. Ogólna epizootiologia -podstawowe pojęcia, istota i mechanizmy szerzenia się chorób zakaźnych, wiedza o epizootiach, zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych. Sytuacja epizootiologiczna i epidemiologiczna w świecie i w Polsce. Szczegółowa epizootiologia – choroby zakaźne bydła, owiec, koni, świń, psów i kotów. Zawodowe choroby odzwierzęce.

HIGIENA ŻYWNOŚCI I PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO

ob. 8p.

Organizacja i sprawowanie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad przetwórstwem żywności zwierzęcego pochodzenia. Przemiany i zmiany zachodzące w surowcach i przetworach. Metody konserwacji surowców i produktów. Aspekty sanitarno-higieniczne różnych sposobów utrwalania. Higiena i podstawy technologii przetwórstwa mięsa, drobiu, jaj i ryb. Przepisy sanitarne i normy żywnościowe polskie i UE. Ocena przydatności do spożycia przetworów żywnościowych pod względem organoleptycznym, bakteriologicznym i chemicznym.

CHOROBY PTAKÓW

ob. 6p.

Technologia chowu i żywienia kur, kurcząt brojlerów, indyków, kaczek i gęsi. Fizjologia i patologia lęgu. Niezakaźne choroby: niedobory witamin i związków mineralnych. Pasożytnicze choroby. Choroby wirusowe, bakteryjne i grzybicze –  etiologia, patogeneza, objawy kliniczne, zmiany anatomopatologiczne, rozpoznanie, leczenie, profilaktyka swoista i nieswoista. Badanie kliniczne i anatomopatologiczne, odczyny diagnostyczne.

USTAWODAWSTWO SANITARNE I ŻYWNOŚCIOWE

ob. 2p.

Inspekcja Weterynaryjna. Źródła prawa. Przepisy o nadzorze nad obrotem, ubojem i badaniem zwierząt rzeźnych. Zadania i kompetencje organów urzędowego badania zwierząt rzeźnych. Urzędowa ocena mięsa. Przepisy o warunkach zdrowotnych żywności, o nadzorze weterynaryjnym nad produkcją i obrotem żywnością zwierzęcego pochodzenia. Dokumentacja w pracy Lekarza Weterynaryjnego Inspekcji Weterynaryjnej. Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w WIW. Prawo żywnościowe UE.

WETERYNARIA SĄDOWA Z PRAWNĄ OCHRONA ZWIERZĄT

ob. 3p.

Zarys postępowania procesowego (karnego, cywilnego i gospodarczego), dowody rzeczowe. Odpowiedzialność zawodowa, sądy izb lekarsko-weterynaryjnych. Pisma procesowe, zaświadczenia i opinie lekarsko-weterynaryjne. Prawa i obowiązki biegłych lekarzy weterynarii. Badanie zwierząt dla organów procesowych. Wady fizyczne i główne zwierząt. Odpowiedzialność za szkody wywołane przez zwierzęta. Identyfikacja tkanek zwierzęcych po śmierci. Prawna ochrona zwierząt.

HISTORIA MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ I DEONTOLOGIA

ob. 1p.

Lecznictwo zwierząt w aspekcie historycznym. Rozwój szkolnictwa weterynaryjnego. Biografie wybitnych przedstawicieli weterynarii. Kodeks etyczny zawodu. Podstawy deontologii. Rola lekarzy weterynarii w ochronie środowiska, zwierząt i krzewienia kultury w aspekcie historycznym.

ADMINISTRACJA WETERYNARYJNA Z EKONOMIKĄ WETERYNARYJNĄ

ob. 2p.

Ogólne zasady postępowania administracyjnego. Pisma administracyjne. Rodzaje decyzji i jej skutki. Egzekucja w administracji. Organizacja, zadania i dokumentacja służby lekarsko-weterynaryjnej. Statystyka, sprawozdawczość i informacja w służbie lekarsko-weterynaryjnej. Umowy między narodowe. Bezpieczeństwo i higiena przy obsłudze zwierząt. Czynności w podejmowaniu pracy. Ekonomika weterynaryjna, kryteria, kalkulacja usług i inwestycji. Marketing.

PRAKTYKA PROFILAKTYCZNA

ob. 12p.

Studenci po IV roku odbywają w lecznicach weterynaryjnych miesięczne praktyki profilaktyczne polegające na poznawaniu zasad szczepień, diagnozowania i leczenia chorób małych i dużych zwierząt w zakresie wszystkich przedmiotów klinicznych.

PRAKTYKA LECZNICOWA

ob. 12p.

Studenci po V roku odbywają miesięczną (4tyg) praktykę lecznicową przebiegającą na podobnych zasadach jak po roku IV, ze szczególnym uwzględnieniem terapii oraz większej samodzielności we wszelkich fachowych czynności manualnych (zabiegi, operacje, iniekcje, leczenie).

PRAKTYKA WAKACYJNA: RZEŹNIANA

ob. 6p.

Przepisy prawno-administracyjne z zakresu obrotu, uboju, badania przed- i poubojowego oraz postępowania z mięsem po badaniu. Metody i technika uboju zwierząt rzeźnych. Technika badania przedubojowego i    technika badania poubojowego. Ocena i postępowanie z mięsem po badaniu. Postępowanie z mięsem warunkowo zdatnym i niezdatnym do spożycia. Rzeźnia sanitarna. Prowadzenie dokumentacji i całokształt pracy kancelaryjnej IW.

PRAKTYKA WAKACYJNA: NADZÓR SANITARNO-WETERYNARYJNY NAD PRZETWÓRSTWEM MIĘSNYM

ob. 6p.

Zasady i sposób sprawowania nadzoru weterynaryjnego w poszczególnych działach produkcyjnych zakładów mięsnych. Rozbiór i wykrawanie mięsa. Pozyskiwanie i obróbka ubocznych artkułów uboju. Produkcja wędlin, konserw pasteryzowanych i sterylizowanych. Produkcja tłuszczów topionych. Mycie i dezynfekcja pomieszczeń zakładu, maszyn, narzędzi. Pobieranie prób do badań laboratoryjnych. Badanie stanu sanitarnego zakładów. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji weterynaryjnej.

KURATORIUM KLINICZNE W KATEDRZE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

ob. 4p.

Dyżury kliniczne w ilości 60 godz. odbywają się na V roku w ambulatorium Kliniki Chorób Wewnętrznych wg programu/ pod stałym nadzorem lekarza dyżurnego. Diagnozowanie i różnicowanie schorzeń, profilaktyka i terapia, szczepienia ochronne, stacjonarne prowadzenie zwierząt, żywienie i higiena zwierząt, samodzielne wykonywanie wszelkich zabiegów i podstawowych badań laboratoryjnych.

KURATORIUM KLINICZNE W ZAKŁADZIE CHIRURGII I RENTGENOLOGII

ob. 4p.

W ramach kuratorium studenci pełniący dyżury kliniczne nabywają praktycznych umiejętności lekarsko-weterynaryjnych związanych z chirurgią i ortopedią u zwierząt. Uczestniczą czynnie wspólnie z pracownikami naukowo-dydaktycznymi w procesie rozpoznawania i leczenia różnych schorzeń chirurgicznych u zwierząt leczonych ambulatoryjnie i klinicznie.

KURATORIUM KLINICZNE W KATEDRZE POŁOŻNICTWA I PATOLOGII ROZRODU

ob. 4p.

Metody rozpoznawania ciąży, metody wykrywania rui i owulacji oraz oceny odruchu tolerancji. Sposoby diagnozowania faz cyklu płciowego dla potrzeb rozrodu. Zabiegi położnicze i ginekologiczne. Pielęgnacja noworodków. Błędy doju mechanicznego i pomiary parametrów decydujących o sprawności funkcjonowania urządzeń do doju mechanicznego. Sposoby wyliczania wskaźników: Indeks Drury-Reeda, okres międzyciążowy, międzywycieleniowy, indeks inseminacyjny, odsetek zacieleń po pierwszym zabiegu unasieniania.

KURATORIUM KLINICZNE W KATEDRZE EPIZOOTIOLOGII

ob. 4p.

Rozpoznawanie chorób zaraźliwych u zwierząt w hodowli wielkostadnej – dochodzenie epizootiologiczne (badania kliniczne, anatomopatologiczne, pobieranie prób do badań laboratoryjnych, interpretacja wyników). Zwalczanie chorób zakaźnych i zaraźliwych – postępowanie przeciwepizootyczne (eliminacja, izolacja, leczenie, dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja). Profilaktyka swoista chorób zakaźnych.

KURATORIUM KLINICZNE W KATEDRZE PARAZYTOLOGII

ob. 1p.

Informacje o tematyce badawczej Katedry. Badania kliniczne i laboratoryjne zwierząt dotkniętych chorobą pasożytniczą. Metody diagnostyki parazytologicznej. Badania kału, zeskrobin skóry, śluzu, trawy, gleby itp. na obecność jaj i larw pasożytów. Rozpoznawanie pasożytów i przygotowywanie preparatów „mokrych” i „suchych”. Metody konserwacji materiału pasożytniczego i tkanek chorobowo zmienionych. Choroby tropikalne zwierząt. Pasożyty królików i innych gryzoni laboratoryjnych.

KURATORIUM KLINICZNE CHORÓB PTAKÓW

ob. 1p.

Technologia chowu: kurcząt brojlerów, kur niosek, indyków stad rodzicielskich i młodych indyków rzeźnych, drobiu wodnego. Badania diagnostyczne: aglutynacja płytkowa, metody szczepień profilaktycznych, badanie kliniczne i anatomopatologiczne.

ANALITYKA KLINICZNA

wi. 3p.

Analiza biochemiczna płynów ustrojowych organizmu. Oznaczanie białka całkowitego i jego frakcji. Enzymów: ASPAT, ALAT, AP, GGTP, LDH, amylazy, lipazy, poziomu cholesterolu, lipidów, elektrolitów Na+, K+, Cl-, makroelementów, fosforu, wapnia, magnezu, wskaźników RKZ. Poziomy hormonów kory nadnerczy i płciowych.

UŻYTKOWANIE I PATOLOGIA ZWIERZĄT LABORATORYJNYCH

wi. 2p.

Zastosowanie zwierząt laboratoryjnych do eksperymentów medycznych, charakterystyka poszczególnych gatunków zwierząt laboratoryjnych (fizjologia, zasady reprodukcji), żywienie, choroby – rozpoznawanie, leczenie, zapobieganie. Zabiegi na zwierzętach laboratoryjne, planowanie i ocena eksperymentów medycznych przeprowadzanych z użyciem tych zwierząt.

CHOROBY PSÓW I KOTÓW

wi. 3p.

Przyczyny, rozpoznawanie, leczenie i zapobieganie wybranym chorobom u psów i kotów, autoimmunologiczne schorzenie skóry, choroby metaboliczne, wrodzone i nabyte kardiomiopatie. Choroby układu moczowego. Zabiegi profilaktyczne.

CHOROBY NOWORODKÓW I MŁODYCH ZWIERZĄT

wi. 3p.

Fizjologia noworodków i młodych zwierząt wraz klinicznymi parametrami. Adaptacja noworodków do życia. Etiopatogeneza i objawy kliniczne wybranych chorób zakaźnych i niezakaźnych (cielęta, źrebięta, jagnięta, prosięta). Warunki środowiskowe oraz zasady żywienia noworodków i młodych zwierząt. Zasady postępowania profilaktycznego i terapeutycznego przy w/w schorzeniach.

CHOROBY PTAKÓW OZDOBNYCH

wi. 1p.

Zasady pielęgnacji, rozmnażania, żywienia gołębi i ptaków ozdobnych. Choroby niezakaźne: niedobory witamin i związków mineralnych, zatrucia, pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne. Rozpoznawanie, leczenie, profilaktyka chorób: wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych. Nowotwory. Zabiegi chirurgiczne. Zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Progi punktowe i zasady naboru na weterynarię – przeczytaj tutaj. 

.
poradnik-pierwszej-pomocy

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

error: Content is protected !!
Przewiń do góry